Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Informacje ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY
 
Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest  pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady refundacji kosztów stanowiska pracy ogłoszone zostały  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 z późn. zm.)
 
Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć/doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundacje ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.
 
O refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy może ubiegać się podmiot, przedszkole szkoła lub producent rolny, który:
a) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,
b) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Funduszu Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
c) nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych,
d) nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
e) w przypadku podmiotu - prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalności na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przypadku producenta rolnego – posiada gospodarstwo rolne lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
f) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Dodatkowo producent rolny do wniosku a także dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.
 
Formami zabezpieczenia zwrotu środków może być poręczenie, weksel In blanco poręczony przez małżonka i co najmniej dwóch poręczycieli, gwarancja bankowa, zastaw na prawach i rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
W przypadku poręczenia wekslowego poręczycielem może być:
a) osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy, zatrudniona na czas nieokreślony lub czas określony, nie krótszy niż czas trwania umowy o refundację, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
b) osoba prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie posiada zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
c) emeryt /rencista (stała renta) do 70 lat wobec którego nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
d) osoba posiadająca gospodarstwo rolne.
Staroście przysługuje prawo wyboru formy zabezpieczenia.
W przypadku refundacji kosztów powyżej pięciu stanowisk pracy wymagane jest zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej.
 
Refundacją kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy mogą być objęte maszyny i urządzenia niezbędne na danym stanowisku pracy, w zakresie działań pracodawcy zgodnych z wpisem do centralne ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS-u. Refundacją nie może być objęty zakup towaru i surowców do produkcji.
 
 
SKŁADANIE WNIOSKU O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Do wniosku o refundacje kosztów należy dołączyć:
1. kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
2. dokument potwierdzający niezaleganie z opłatą składek ZUS, oraz podatków,
3. oświadczenie podmiotu,
4.oświadczenie podmiotu o pomocy de minimis /wraz w ewentualnymi zaświadczeniami o otrzymanej pomocy de minimis /,
5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
6.upoważnienie w celu wystąpienie do BIG InfoMonitor o ujawnienie inf. o zobowiąz.
7. w przypadku poręczenia wekslowego dokument potwierdzający osiągany dochód przez dwóch poręczycieli (dochód 1900 – 2000 zł brutto):
a) osoba pracująca – dokument potwierdzający zatrudnienie,
b) osoba prowadząca działalność gospodarczą – dokument potwierdzający niezaleganie w podatkach + własne oświadczenie o miesięcznym dochodzie,
c) emeryt/rencista – kserokopia decyzji o przyznaniu emerytury/renty + wyciąg z konta bankowego lub ostatni odcinek za emeryturę/rentę potwierdzające fakt otrzymywania emerytury/renty,
d) osoba posiadająca gospodarstwo rolne – dokument potwierdzający  posiadanie gospodarstwa rolnego, + własne oświadczenie o miesięcznym dochodzie.
W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzyma informację o uwzględnieniu lub odmowie przyznania refundacji.
 
UMOWA
 
Umowa zobowiązuje podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego do:
a) zakupu urządzeń wskazanych we wniosku, a następnie zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 27 miesięcy w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy,
b) utrzymania przez okres 27 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją /do okresu zatrudnienia nie wlicza się przerw z tytułu udzielonego urlopu bezpłatnego powyżej 30 dni lub urlopu wychowawczego/,
c) każdorazowego informowania Urzędu Pracy o zamiarze dokonania zmian personalnych oraz do przekazywania do Urzędu Pracy świadectw pracy i kopii nowo zawartych umów o pracę. Przy uzupełnieniu stanowiska pracy każdorazowo wymagane jest nowe skierowanie dla kierowanego bezrobotnego (stanowisko pracy musi być uzupełnione w ciągu miesiąca),
d) zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji,
d)  zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, przyznanej refundacji wraz z odsetkami, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych,
e) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami, w przypadku naruszenia innych warunków umowy.
 
 
ETAPY UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

I. Złożenie kompletnego wniosku o przyznanie refundacji kosztów wraz z wymaganymi załącznikami.
II. Podpisanie umowy o refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.
III. Wyposażenie stanowiska pracy poprzez zakup wykazanego we wniosku sprzętu oraz dostarczenie do Urzędu Pracy na druku urzędu kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu.
Do rozliczenia załącza się kserokopie (oryginały do wglądu):
a) faktur, rachunków (na każdym dokumencie musi być określony sposób zapłaty:  w przypadku przelewu lub zapłaty kartą płatniczą – dołączyć kopie przelewu z rachunku bankowego,
za pobraniem – dołączyć dokumenty przewozowe),
b) w przypadku umów kupna – sprzedaży dostarczyć:
- do 1000 zł umowa + dowód zakupu przedmiotu sprzedaży przez poprzedniego właściciela(kopia faktury lub rachunku imiennego),
- powyżej 1000 zł umowa + dowód zakupu przedmiotu sprzedaży przez poprzedniego właściciela (kopia faktury lub rachunku imiennego) +dowód zapłaty podatku.
W przypadku brak kopii faktury lub rachunku imiennego poprzedniego właściciela dołącza się aktualną wycenę uprawnionego rzeczoznawcy.
Nie uwzględnia się faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży wystawionych przez podmioty gospodarcze, osoby fizyczne będące spokrewnione, powinowate z podmiotem, przedszkolem, szkołą oraz producentem rolnym ubiegajacym się o refundację.
Każda umowa winna zawierać sposób zapłaty oraz oświadczenie, że wymienione do sprzedaży rzeczy w ciągu ostatnich 5 lat nie zostały zakupione ze środków publicznych.
W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towaru i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego /VAT/.
IV. Zatrudnienie na okres 27 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej przez Urząd Pracy osoby bezrobotnej oraz dostarczenie kserokopii umowy o pracę do Urzędu Pracy wraz ze skierowaniem.
V. Złożenie wniosku o refundacje kosztów.
VI. Wypłata refundacji (przelew na konto bankowe).
 
W trakcie trwania umowy podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny  nie może sprzedać zakupionego w ramach refundacji wyposażenia.
 
 
Szczegółowe informacje pokój 10, tel. kontaktowy  94 311 31 07


Regulamin-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy.doc
 
 

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:12 stycznia 2016 przez Joanna Kotłowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy