Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Szkolenia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Szkolenia

W razie pytań, prosimy o kontakt:
 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Stępkowska spec.ds rozwoju zawod 943113122 astep@pupbialogard.pl
Joanna Jaworowska spec.ds rozwoju zawod 943113122 jjawor@pupbialogard.pl

Szkolenia

UWAGA!!!
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że prowadzi  nabór na szkolenia grupowe:

Stolarz meblowy (200 godz.)
 
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 19 - tel.: 94 311 31 22
lub u doradcy klienta (zgodnie z pierwszą literą nazwiska- pok. 1,2a,8,9,19,21)


Szkolenia mogą być organizowane dla wszystkich bezrobotnych, oraz osób poszukujących pracy, którzy:

 1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 2. są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny określony w odrębnych przepisach;
 4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 5. są żołnierzami rezerwy;
 6. pobierają rentę szkoleniową;
 7. pobierają świadczenie szkoleniowe;
 8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 9. jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.

w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności  aktywnego poszukiwania pracy.

Osoby bezrobotne mogą zostać skierowane na wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli spełniają któryś z powyższych warunków, dostarczą do urzędu pracy oświadczenie pracodawcy o gotowości zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu przez niego szkolenia, a koszt szkolenia nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przez starostę, w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości uzależnionej od ilości godzin szkolenia w miesiącu tj. stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

UMOWY TRÓJSTRONNE

Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Do pobrania:
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia
Informacja o pomocy de minimis
oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

BON SZKOLENIOWY

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)    do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b)    powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 1. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)  do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b)  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c)  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje koszty, o których mowa w pkt. 4, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Plan szkoleń 2017

 Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 19 - tel.: 94 311 31 22

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 12)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:04 lipca 2017 przez Joanna Jaworowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy