Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Informacje ogólne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba bezrobotna, absolwent CIS, absolwent KIS może się ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższe jednak niż 6-krotna wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są  pomocą de minimis.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozpatrując wnioski Starosta kieruje się kryteriami rachunku ekonomicznego, społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności, ilością podmiotów gospodarczych prowadzących tą samą działalność, zachowaniem konkurencji na rynku pracy a także kwalifikacjami wnioskodawcy uprawniającymi go do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez kwalifikacje rozumie się wykształcenie bezrobotnego, ukończone kursy, szkolenia (nie uwzględnia się kilkudniowych kurów lub szkoleń do zawodów specjalistycznych) lub doświadczenie zawodowe potwierdzone świadectwami pracy przez okres zatrudnienia minimum 6 miesięcy.
 
Formami zabezpieczenia zwrotu środków może być: poręczenie, weksel in blanco poręczony przez małżonka i co najmniej dwóch poręczycieli, gwarancja bankowa, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, zastaw na prawach i rzeczach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Wybór zabezpieczenia przysługuje staroście.
W przypadku weksla in blanco poręczycielem może być:

 • osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy, zatrudniona na czas nieokreślony lub czas określony, nie krótszy niż czas trwania umowy o dotacje, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie posiada zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 • emeryt /rencista (stała renta) do 70 lat wobec którego nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
 • osoba posiadająca gospodarstwo rolne.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na:

 • zakup udziałów w spółkach,
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remonty kapitalne, modernizacje,
 • prowadzenie handlu obwoźnego, handlu odzieżą i artykułami używanymi,
 • działalność sezonową,
 • zakup gruntów, nieruchomości,
 • leasing, dzierżawa samochodów, maszyn i urządzeń,
 • nabycie na własność samochodów osobowych i motocykli z wyłączeniem samochodu  i motocykla do prowadzenie nauki jazdy,
 • nabycie na własność busów oraz samochodów ciężarowo-dostawczych,
 • prowadzenie autokomisów,
 • punkty przyjmowania opłat pieniężnych bez współpracy z bankiem,
 • opłaty administracyjno - skarbowe,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zakup sprzętu komputerowego przy działalności budowlanej, z wyłączeniem specjalistycznych działalności montażowych lub konstrukcyjnych,
 • usługi transportowe, kurierskie
 • działalność związana z prowadzeniem lombardów, salonów gier hazardowych,
 • zakup lub przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej,
 • działalność gospodarczą pokrewna z działalnością najbliższych członków rodziny prowadzoną we wspólnym lokalu,
 • działalność związaną z pośrednictwem pracy.

Przy działalności związanej ze sprzedażą internetową oraz sprzedażą ubezpieczeń ustalono następujące wysokości środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • działalność prowadzona w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej /np. mieszkanie, dom/ - 3 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia,
 • działalność prowadzona poza miejscem zamieszkania - 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Do dnia podpisania umowy o przyznanie środków nie można dokonywać wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub zakupów.

SKŁADANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Komplet druków o przyznanie środków:
1. wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
2. analiza przedsięwzięcia (wypełnić szczegółowo),
3. oświadczenie, oświadczenie o pomocy  de minimis,
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
5. upoważnienie w celu wystąpienie do BIG InfoMonitor o ujawnienie inf. o zobowiąz.
6. w przypadku weksla in blanco dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez dwóch poręczycieli (dochód ok. 1900 zł – 2000 brutto każdy z poręczycieli):

 • osoba pracująca – dokument potwierdzający zatrudnienie,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – dokument potwierdzający o niezaleganiu w podatkach + oświadczenie o dochodzie,
 • emeryt/rencista – kserokopia decyzji o przyznaniu emerytury/renty+ wyciąg z konta bankowego lub ostatni odcinek za emeryturę/rentę potwierdzające fakt otrzymywania emerytury/renty,
 • osoba posiadająca gospodarstwo rolne – dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego + oświadczenie o dochodzie,

7. w przypadku wynajmowania lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej umowę użyczenia lub najmu lub dzierżawy + akt notarialny bądź odpis z księgi wieczystej właściciela,
8. w przypadku ubiegania się o środki na działalność związaną z budownictwem należy dołączyć co najmniej dwie umowy przedwstępne lub listy intencyjne zapewniające zlecenia w pierwszych miesiącach działalności.
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku bezrobotny otrzyma informację o uwzględnieniu lub odmowie przyznania środków.
Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

UMOWA

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje osobę bezrobotną do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 15 miesięcy, zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej tj. działalność ma charakter zarobkowy, zorganizowany i jest prowadzona w sposób ciągły;
 2. niepodejmowania zatrudnienia w okresie 15 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy;
 4. wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z wnioskiem;
 5. udokumentowania rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez niezwłoczne dostarczenie do urzędu pracy dokumentów potwierdzających zgłoszenie działalności do urzędu skarbowego, zgłoszenie do ZUS tytułem ubezpieczenia;
 6. złożenia rozliczenia otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy, od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Poprzez rozliczenie rozumie się dostarczenie do urzędu pracy na druku urzędu kserokopii faktur, rachunków, umów kupna sprzedaży wraz z dowodami zapłaty /oryginały do wglądu/. Do rozliczenia nie uwzględnia się faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży wystawionych przez podmioty gospodarcze będące spokrewnione, powinowate lub bliskie osobie bezrobotnej ubiegającej się o dotację. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towaru i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego /VAT/;
 7. w przypadku rozliczania wydatkowanych środków na podstawie umowy kupna-sprzedaży bezrobotny musi dołączyć kserokopię zapłaty podatku w urzędzie skarbowym oraz dowód zakupu przedmiotu sprzedaży przez poprzedniego właściciela w postaci kserokopii faktury lub rachunku. W przypadku braku wymienionych dokumentów dołącza się aktualną wycenę uprawnionego rzeczoznawcy;
 8. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT  od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /tj. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054z póź. zm. /, na konto urzędu
 9. dostarczania za ostatni miesiąc kwartału kopii dokumentów potwierdzających fakt pozostawania w stosunku ubezpieczeniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 10. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty , przyznanych środków wraz z odsetkami w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 15 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy.

 
 
W okresie trwania umowy bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS nie może dokonać sprzedaży zakupionych maszyn i urządzeń w ramach przyznanych środków, jak również przekazać ich w najem lub dzierżawę.
 
Szczegółowe informacje pokój 10, tel. kontaktowy  94 311 31 07

Regulamin-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-1.doc
 

 

 

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,3 (ocen: 10)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:18 sierpnia 2017 przez Joanna Kotłowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy