Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Roboty publiczne
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Informacje ogólne

Roboty publiczne

Podstawa prawna:

  • art. 57 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645) 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864)

Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez: powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego , budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 


Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Urząd pracy po pozytywnym rozpoatrzeniu wniosku zawiera z organizatorem robót publicznych lub wskazanym przez niego pracodawcą umowę, kierując bezrobotnego oraz dokonuje refundacji poniesionych kosztów.

ZASADY REFUNDACJI

Starosta zwaraca organizatoroi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczy zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refudowanego wynagrodzenia.

Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach w/w wymienionych, zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych na okres 12 miesięcy , w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciątnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje kosztu poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznwać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wynagrodze oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Więcej informacji - pok. nr 10 - tel.: 94 311 31 07

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:18 maja 2016 przez Joanna Kotłowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy