Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą zostać skierowane:

  •  osoby bezrobotne;
  •  osoby poszukujące pracy, które:

- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone     w odrębnych przepisach

- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym     mowa w przepisach o pomocy społecznej;

- są żołnierzami rezerwy;

- pobierają rentę szkoleniową;

- pobierają świadczenie 

W/w osoby kierowane są do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek, jeśli wynika to z zaleceń zawartych w indywidualnym planie działania lub zostały określone przez doradcę zawodowego.

Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Program praktycznej nauki zawodu musi być opracowany z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu a egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy przeprowadzany będzie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmować będzie co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i będzie realizowane u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która będzie prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych

  • celem jest nabycie kwalifikacji umożliwiających przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;
  • czas trwania od 6 do 12 miesięcy;
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzamin czeladniczy przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

2. Przyuczenia do pracy dorosłych

  • celem jest zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
  • czas trwania od 3 do 6 miesięcy;
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin sprawdzający przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo (z wyłączeniem niedziel i świąt oraz pracy w porze nocnej, chyba, że charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej).

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie dorosłych pracodawcy będzie przysługiwać refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne – do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu dla jednej osoby). Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (premia jest przyznawana w wysokości 483,30zł (stan prawny na 1 czerwca 2017r.) za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy). Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy będą opłacone również koszty egzaminów.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 19- tel.: 94 311 31 22

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:04 lipca 2017 przez Joanna Jaworowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy